Koju opremu poneti ?

Oprema u kojoj deca rcalizuju obuku  plivanja, školu plivanja i trening plivanja

Od opreme je obavezno imati kupaće gaće ili kupaći kostim, naočare za plivanje, papuče, peškir ili bademantil i fen za kosu. Za devojčice i sve one sa dugom kosom, ali i u skladu sa pravilima na pojedinim bazenima, obavezna je kapa za plivanje. Poznato je da odeća koja nije za plivanje u sebe upija vodu, što otežava kretanje kroz vodu, pa zato na času deca nose kupaće gaće ili kostim. Kupaći kostim treba da bude, ako je moguće, iz jednog dela i proizveden od kvalitetnog materijala.

Tokom obuke se insistira da deca gledaju u vodi, a oni kojima su osetljive oči mogu koristiti naočare za plivanje. Kapa za plivanje je obavezna onima koji imaju dugačku kosu i kapom se obezbeđuje efikasnost u pripremu učenika za odlazak sa časa, a tokom samog časa spečava da im kosa ulazi u oči. Kapa za plivanje se može koristiti kako bi se sprečila upala spoljašnjeg uha. Papuče se koriste protiv proklizavanja, padova, te radi sprečavanja povreda koje mogu nastati kretanjem dece po klizavim pločicama bazena, kao i protiv dobijanja “plivačkog -bazenskog stopala“. Takođe, svako mora da ima svoj peškir ili baden mantil.

oprema

Mere bezbednosti tokom obuke neplivača, škole sprortskog plivanja i treninga

Jedan od izuzetno važnih faktora u izvođenju nekog od programa plivanja jeste sistematsko organizovana i sprovedena bezbednost polaznika. Sveobuhvatna problematika organizacije i izvođenja obučavanja neplivača je zakonski regulisana, Pravilnikom o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti .

Ipak na ovom mestu treba navesti činioce organizacije i izvođenja programa obuke neplivača. Faktori koji utiču na planiranje bezbednosti dece tokom obuke mogu se svrstati u dve grupe: opšti i specifični faktori.

Među opšte faktore spadaju: zdavstveno stanje polaznika, rekviziti koji se koriste u obuci, izbor lokacije za obuku i opšta mesta bezbednosti, temperatura vode i postojanje spasilačke službe na mestu obuke.

Među specifične faktore spadaju: primena savremenih metodičkih i didaktičkih metoda rada, adekvatnost plana i programa, realizacija predviđenog plana i programa, brojnost i adekvatnost stručnog kadra neophodnog za realizaciju obuke, veličina grupe polaznika, raspored mesta na kojima su raspoređeni instruktori plivanja, sprovođenje higijenskih mera od strane polaznika (instruktora), opšti uslovi higijene, adekvatna oprema neophodna za realizaciju obuke, organizacija rada i formiranje grupa.

Opšti faktori

Zdavstveno stanje polaznika

Obuka plivanja ima svoj inkluzivni karakter. U njoj paraleno mogu da učestvuju zdrava deca, kao i deca sa posebnim potrebama u vaspitno obrazovnom radu. Stoga, pre formiranja grupe neplivača, obavezno je da svaki polaznik priloži lekarsko uverenje o svom zdravstvenom stanju. U odnosu na zdravstveno stanje formiraju se grupe i aktivnosti kojima će se podsticati napredak u obuci, ali i pozitivno uticati na zdravstveno stanje svakog polaznika. Svaki polaznik obuke mora biti apsolutno zdrav kako bi pristupio obuci. Pismenu potvrdu o zdravstvenom stanju polaznika izdaje pedijatar.

Temperatura vode

Jedan od faktora u realizaciji programa obuke plivanja je i temperatura vode. Temperatura vode određuje trajanje časa. Pedagoški i zdravstveno je necelishodno da čas traje 45 minuta, ako je deci hladno posle 15 minuta rada. U malim bazenima za obuku plivanja temperatura vode ne srne da bude ispod 27° C. Dobro je poznato da se čovekov organizam u vodi deset puta brže hladi i gubi toplotu nego na suvom.

 

Specifični faktori

U specifične faktore spadaju brojnost i adekvatnost stručnog kadra neophodnog za realizaciju obuke, veličina grupe polaznika, raspored mesta na kome su raspoređeni instruktori plivanja, spasilačka služba, sprovođenje higijenskih mera od strane polaznika (instruktora), opšti uslovi higijene, adekvatna oprema neophodna za realizaciju obuke, organizacija rada i formiranje grupa.

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700
Povezana tema, klik ovde.