Greške u kraul tehnici

Kraul plivačke greške

Najčešće greške u plivanju kraul tehnikom kod početnika

Analiza plivačke tehnike kraul kroz elemente položaja tela, disanja, plivanja rukama i udaraca nogama su ujedno prostori analize unutar kojih se najčešće uočavaju greške.

Grereške u položaju tela plivača (kraul plivačke greške)

Odstupanje tela od horizontalnog položaja, koje može biti posledica previsokog ili dubokog položaja glave, kao i slabog plivanja nogama – za posledicu može imati povećanje čeonog otpora.

Prevelike rotacije tela plivača oko uzdužne ose, mogu biti posledica loše usvojene tehnike plivanja, što za posledicu ima dubok položaj šake plivača koji bi mogao da oteža izvođenje provlaka, promenu putanju šake ili čak da uzrokuje povredu mišića angažovanih prilikom izvođenja zaveslaja.

Greške u plivanju nogama(kraul plivačke greške)

Noge nisu opružene kao posledica loše naučene tehnike plivanja ili prevelike želje da se udarcima maksimalno ojača plivanje. Savijanjem u zglobu kolena podiže se peta i skraćuje poluga, dok se pripremni period produžava. Ova greška je primerena plivačima početnicima.

kraul plivačke greške
kraul plivačke greške

Greske u plivanju rukama (kraul plivačke greške)

Nepravilan položaj šake prilikom zahvata i “vođenja” vodenih čestica, može biti posledica loše usvojene tehnike plivanja u inicijaciji provlaka.Plivači menjaju položaj šake tokom provlaka, tako što se ne “drže” za zahvaćene čestice vode. Posledica ove greške su prazne šake i neefikasan provlak, pri čemu se ruka kroz vodu kreće bez ikakvog otpora, pa je propulzija minimalna.

Savijene ruke u laktovima su posledica loše naučene tehnike plivanja rukama, čime se skraćuje poluga i dubina provlaka. Ovo se često dešava kod mlađih plivača usled slabe muskulature. Kratak provlak je direktna posledica prethodne greške – pregiba u zglobu lakta. Uzrok ove greške treba tražiti u loše naučenoj tehnici, a posledica je kratak boravak šake pod vodom, što znači i kratku produkciju propulzivne sile koja se manifestuje kao neefikasno plivanje.

Velika frekvencija je posledica kratkih i neefikasnih zaveslaja, kako i loše naučene tehnike plivanja. Posledica ove greške može biti povećanje srčane frekvencije, poremećaj u izmeni vazduha i, na kraju – u ometanjima u okončanju zadatog plivanja

Nepravilna putanja šake tokom provlaka, može biti posledica loše naučene tehnike plivanja i nedostatka osećaja vode, prostora i vremena.

Greške u koordinaciji plivanja i disanja (kraul plivačke greške)
Nedostatak koordinacije disanja i plivanja je posledica loše naučene tehnike disanja izdaha i lošeg osećaja za moment rotacije glave pred novi udah.

Greške u koordinaciji pokreta tokom plivanja (kraul plivačke greške)

Loša koordinacija ruku i nogu je posledica nedovoljno naučene tehnike plivanja rukama ili nogama, kao i nesposobnost koordiniranog izvođenja ove dve kretnje. Ne postoji osećaj za koordinaciju zaveslaja i udaraca, što se manifestuje “razdvojenim” izvođenjem pomenutih kretnji. Greška primerena početku pri obuci plivanja.

 

Koordinacija pokreta i kretanja u tehnici kraul

Pod terminom koordinacija podrazumeva se objedinjavanje svih strukturnih elemenata tehnike (položaj tela plivača, disanje tokom plivanja, plivanje rukama, plivanje nogama) u jednu skladnu celinu koja će kao rezultat imati efikasno plivanje.

Kraul tehniku kao celinu čine koordinirani pokreti rukama i nogama sa rotacijama trupa i glave tokom uzimanja vazduha, ali i zarad dubine provlaka . Zaveslaji treba da budu dugački i efikasni, u stalnoj koordinaciji sa disanjem, kao i sa udarcima. Tokom plivanja važan je tempo plivanja, koji po potrebi treba da se menja. Tempo čine vreme utrošeno u jednom ciklusu, fazi ili periodu rada ruku i nogu.

Međusobni i ukupni odnosi vremenskih prametara zavise od tehničkih, morfoloških, fizičkih i koordinacionih, ali i karakteristika takmičarske discipline (tehnike i trajanja). Promene u tempu najčešće dovode do skraćenja jednih i produžetka drugih faza i perioda, uz konstataciju da propulzivne faze i periodi ostaju relativno nepromenjeni, dok se promene pretežno uočavaju u pripremnim fazama i njihovim periodima. Disanje je u skladu sa sposobnostima pojedinca, kako je navedeno na svaki treći ili na svaki drugi ciklus zaveslaja, dok je i tempo plivanja nogama karakteristika svakog plivača pri čemu posebno tempo plivanja nogama u velikoj meri opredeljuje i disciplina koju plivač pliva.

 

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, kraul – slobodni stil plivanja.