Individualni časovi plivanja

Individualni časovi plivanja

Individualni časovi plivanja- suština individualnog oblika rada u školi plivanja je komunikacija nastavnika plivanja sa jednim učenikom. Primena individualnih časova plivanja u školi plivanja je dosta kompleksna. Za to postoje objektivni razlozi od kojih pominjemo: broj učenika u grupi; postavljeni cilj i zadaci i s tim u vezi obavezujući plan i program isl. Ograničene mogućnosti primene individualnog rada ne znače da se u školi plivanja ne mogu zadovoljiti individualne potrebe učenika zasnovane na razlikama koje među učenicima postoje, kao i da te razlike moramo maksimalno uvažavati.

Osnovni uslov za sprovođenje individualnog rada u školi plivanja jeste da se utvrdi aktuelno stanje antropološkog statusa učenika, sa posebnim akcentom na nivo znanja plivanja. Na osnovu dobijenih rezultata, nezavisno da li su podaci utvrđeni na inicijalnom, tranzitnom ili finalnom proveravanju, nastavniku se pruža mogućnost za realizaciju individualizirane škole plivanja. Tako saznajemo da grupu, ma koliko ona bila homogena, čine individu- alci koji su različiti, iako su istog uzrasta, sličnih sposobnosti, osobina i nivoa znanja. Te razlike su u stvari tolike da baz njihovog uvažavanja ne možemo očekivati individualizaciju nastavnog procesa i postizanje željenog cilja.

Individualni časovi plivanja
Individualni časovi plivanja

Individualizacija u školi plivanja (učenje, usavršavanje, treniranje) može se postići na sledeće načine:

  • Na osnovu aktuelnog stanja antropoloških karaktertistika učenika izraditi i realizovati nastavni program.
  • Postavljanjem i realizacijom različitih zadataka u okviru nastavnog programa.
  • Podelom učenika na manje grupe (2, 3, 4 i si.) ostvariti čvršću homogenizaciju unutar grupe, a na tom osnovu diferencirati zadatke i nastavne sadržaje za svaku grupu.
  • Individualni pristup nastavnika učeniku koji uma poteškoće u radu, ali i učeniku čija su znanja i sposobnosti iznad prošeka (individualna pomoć “najboljim” i “najslabijim” učenicima).
  • Pomoćna sredstva i pomagala davati selektivno.
  • Motivacija učenika da aktivno vežba i da svesno učestvuje u momentu dobijanja zvučnih i vizuelnih informacija, u procesu vežbanja – učenja, usavršavanja i treniranja.
  • Shvatanje i prihvatanje uloge nastavnika u nastavnom procesu kao saradnika, savetnika, pomagača učenicima i organizatora celokupnog nastavnog procesa.
  • Od učenika zahtevati više aktivnosti, inicijative, samostalnosti i pomaganja drugima.

Individualni oblik rada zehteva od nastavnika više obaveza, odogovomosti, volje’, stručnog znanja, više slobode u izboru najboljih puteva i načina u cilju približavanja nastavnih sadržaja stvarnim mogućnostima učenika.

 

TAG: individualni časovi plivanja