Plan i program obuke plivačkih tehnika

Plan i program obuke plivačkih tehnika

Plan i program obuke plivačkih tehnika sadrži ciljeve, zadatake, broj časova i sam program obučavanja sa dinamikom, kao i kriterijume za proveru naučenog.

Tok obuke plivačkih tehnika

Pod terminom tok obuke plivačkih tehnika podrazumeva se sistematski organizovana osmišljena metodska celina koja omogućava efikasnu realizaciju ovog programa. Elementi obučavanja plivačkih tehnika i njihov redosled neophodni za realizaciju ovog programa su: položaj tela plivača, disanje tokom plivanja, plivanje rukama, plivanje nogama, koordinacija navedenih elemenata, start i okreti u plivanju. Prilikom obučavanja svake od plivačkih tehnika, obučavanje se organizuje i izvodi poštujući navedeni tok obučavanja.

Plan i program obuke plivačkih tehnika
Plan i program obuke plivačkih tehnika

Fond časova u obuci plivačkih tehnika

Imajući u vidu mnoge faktore od kojih zavisi organizacija i realizacija obučavanja plivačkih tehnika, uzimajući u obzir specifičnosti svake plivačke tehnike kao i složenost motoričkih zadataka koje je neophodno resiti kako bi se naučila plivačka tehnika, fond časova za izvođenje ovakve vrste obuke ne može biti precizno određen.

Na fond časova utiče i vremenski period trajanja obuke plivačkih tehnika. Obučavanje plivačkih tehnika se može organizovati svaki dan (pet časova nedeljno) ili u dinamici svaki drugi dan (tri časa nedeljno). Na fond časova utiču i uzrast, materijalni uslovi za obučavanje (prostor za obuku), vremenski ušlo Vi…

Različite strukture plivačkih tehnika iziskuju i različite fondove časova neophodne za realizaciju ciljeva obuke. Prilikom obučavanja polaznika, uzrasta 21-25 godina plivačkim tehnikama, planira se 15 časova za obučavanje i uvežbavanje svake od tehnika. Sa ovim fondom časova obuku uspešno savlada minimalno 80% polaznika, jednu tehniku u svim ispitnim rokovima. Ostalom broju polaznika su potrebni dodatni časovi. Treba napomenuti da se u ovom slučaju obuka organizuje grupno , što umanjuje mogućnost češćeg korigovanja greške kod polaznika i produžava obuku.

Fond od 15 časova je moguće primeniti prilikom obučavanja osoba starosti 25-35 godina, pod uslovom da imaju neka praktična predznanja plivanja i razvijene motoričke sposobnosti, a za uzrast stariji od 35 godina fond časova bi mogao biti 20-30 časova, kao i za uzrast 15-20 godina.

Dinamika časa

Dinamika časa je deo plana i programa obuke koji je deo sportske didaktike, ali se u našim uslovima realizuje u zavisnosti od organizatora i realizacije obuke tehnika plivanja.

U uslovima kada je to moguće najbolje je obuku tehnika izvoditi u kontinuitetu dan za danom, koliko je predviđeno planom i programom časova. Najracionalniji model obučavanja plivačkih tehnika u prvoj godini plivanja je model koji predviđa radne nedelje tri časa plivanja u trajanju po 60minuta. Ovakva struktura i obim plivanja se objašnjava činjenicom da se ovaj nivo obuke povezuje sa ulaskom u sistem plivačkog sporta.

Provera naučenog u obuci plivačkih tehnika

Naučenom plivačkom tehnikom smatra se plivanje u skladu sa pravilima FINA. Ocenu treba sačiniti i u odnosu na kondiciju, tako daje moguće isto uraditi na dužini od 2x25m. Sastavni deo svake tehnike je start i okret u skladu sa propozicijama. Stoga, provera naučenog u obuci plivačkih tehnika treba da se sastoji od gore navedenog kriterijuma.