Obuka plivanja za decu

Obuka plivanja

Vaše dete se razvija, raste i formira mišiće od najranijeg uzrasta života . Kako će se formirati zavisi od toga da li se bavi sportom i da li ima dovoljno fizičke aktivnosti u toku dana. Ne mora svaka sportska aktivnost  biti dobra za svako dete. Ali ako ste izabrali plivanje, izabrali ste pravi način za to formiranje dečijeg tela i duha. Plivanje preporučuje svaki pedijatar zbog svojih blagotvornih dejstava na naš organizam I zato je našoj teci potrebna obuka plivanja..

 

Obuka plivanja je skup metodičkih I pedagoških elemenata koje uključuje celo telo i predstavlja osnovu svih sportova i ona če naučiti Vašu decu da iskoriste svoje kapacitete i snagu do pravih granica i da se psihofizički  razviju u najboljem pravcu.Nema lepšeg i zdravijeg početka za vaše dete od ovog sporta kroz igru i druženje sa vršnjacima, a to ćete postići  obuka plivanja.

 

Obuka plivanja je među prvim sportskim disciplinama koja se pojavila na Olimpijskim igrama, a bila je prisutna još u Antičkoj Grčkoj,Starom Rimu, Kini i Indiji I dalekom istoku. . Obuka plivanja predstavlja ravnotežu tela i uma.obuka plivanja

Mnogi poznati plivači počinjali su baš kao deca i tako dolazili do velikih rezultata, pa čak i oni koji su imali neki nedostatak u razvoju, zdravstveni problem itd. Obuka plivanja pomaže i daje  veliku mogućnost da se prevaziđu svi nedostaci i razvije prirodan talenat kod vašeg deteta. Jačajući i formirajući takmičarski, ali i sporstki duh, deca  će razvijati i svoje mentalne kapacitete i u budućnosti se lakše boriti sa izazovima i novim ciljevima u ćivotu. U “Srpskom plivačkom klubu” koji se nalazi na nekoliko lokacija u Beogradu, vrhunski treneri, sportski pedagozi   bivši I aktuelni prvaci Srbije u plivanju, preduzimaju sve neophodne elemente kako bi naša deca kroz obuku plivanja došla do željenih rezulata u sporstkom, vaspitnom, zdravstvenom i životnom planu.

 

Programi obuke plivanja -Procesi učenja kroz plivanje

 

Kao i svaku motornu aktivnost, tako i plivanje treba shvatiti kao jedinstven proces učenja, usavršavanja i automatizacije specifične motoričke veštine. Posebno treba prihvatiti da je to proces koji ima svoje programsko-vremenske etape ili faze koje se smenjuju po redosledu napredovanja i u skladu sa usvajanjem bazičnih plivačkih veština.

Generalno, osoba koja ne ume da pliva – u procesu učenja prolazi kroz nekoliko logičkih etapa. Prvu etapu čini učenje plivanja, odnosno ovladavanje veštinama kojima se postiže mobilnost i bezbednost na vodi.

U nastavku bavljenja plivačkim aktivnostima pojedinac pristupa učenju tehnika sportskog plivanja, a sledi razvoj sposobnosti da se naučene tehnike plivaju bez narušavanja usvojene tehnike.

Veštine i tehnike plivanja se uče i usavršavaju, a po potrebi koriguju, odnosno motoričko učenje kroz plivanje predstavlja proces stalnih promena motornog programa koje za rezultat imaju optimizaciju delova i tehnika kao celine, kao i integraciju tehnika i takmičarskih dužina (discipline sportskog plivanja).

Učenje plivanja(obuka plivanja) predstavlja složen proces koji čine odgovarajuća misaona i motorna aktivnost i tokom kog se motoričke veštine usvajaju kroz tri faze, i to:

FAZA IRADIJACIJE u kojoj  razdraženie angažuie veći broj mišićnih celina nego što je to potrebno, pa su pokreti neusklađeni, haotični. U ovoj fazi je izuzetno značajno: “približiti” neplivača vodi, što se ostvaruje različitim igrama, sa jedne strane i sa druge strane – ostvariti pravilnu prostorno-vremensku predstavu o kretnoj strukturi određene vežbe koja se izvodi i uči.

FAZA DIFERENCIJACIJE tokom koje dolazi do “popuštanja” u kontroli nepotrebnih – suvišnih pokreta. Tokom ove faze dolazi do specijalizacije pokreta i kretanja u prostoru, vremenu, ritmu, odnosno do diferenciranja potrebnih-propulzivnih pokreta i njihovog razdvajanja od nepotrebnih pokreta. Po pravilu, plivači ovu fazu učenja završavaju tako što uz maksimalnu pažnju i angažovanje svesti mogu korektno da izvedu naučene pokrete, koje karakteriše i narušavanje mehanizma kretanja u uslovima povećanog intenziteta ili pojavom zamora. U ovoj fazi učenja nalazi se velik broj ponavljanja korektnih struktura kretanja – plivanja (ciklusa udaraca i zaveslaja) doprinosi prilagođavanje specifične motorike karakteristikama plivača.

FAZA STABILIZACIJE dovodi do “učvršćivanja” i individualizacije tehnike plivanja što znaći da je plivač u ovoj fazi usvojio određene obrasće kretne strukture, prilagodio ih vlastitim karakteristikama i sposoban je da naučenu kretnu strukturu ostvaruje bez razmišljanja i pred različitim trenažnim i takmičarskim  žahtevima. U ovoj fazi učenja primenjuje se sintetički metod, a eventualne slabosti u tehnici se prevazilaze analitičkom metodom. Veliki broj ponavljanja doprinosi automatizaciji pokreta i kretanja, pa upravo ta činjenica krije opasnost da se usvoje i učvrste greške u tehnici plivanja, a koje se kasnije teško otklanjaju.

Organizacija i izvođenje procesa učenja na svim nivoima plivačkih aktivnosti ostvaruje se u saglasnosti sa didaktičkim principima na kojima se inače temelje obrazovni procesi. Didaktički principi su osnovna, opšta i obavezna načela kojima se mora rukovoditi nastavnik plivanja prilikom planiranja, organizovanja, izvođenja i vrednovanja nastavnog rada. U pedagoško-metodičkoj literaturi najčešće se navode sledeći principi obuke neplivača.

  1. Princip svesne aktivnosti. Značajan uslov za uspešno odvijanje svakog nastavno-trenažnog procesa  pa i plivanja, jeste svestan odnos prema radu i shvatanje i razumevanje onoga što se radi. U obuci plivanja princip svesne aktivnosti je posebno značajan, jer je vodena sredina nedovoljno poznata i kod neplivača uglavnom izaziva nelagodno osećanje straha. Međutim, da bi početnik što uspešnije savladao brojne teškoće koje se javljaju u obuci, on treba, pre svega, da se upozna sa vrednostima plivanja, a zatim da prihvati mehaničke osnove kretanja čoveka kroz vodu plivanjem. Ova saznanja pomažu pozitivno usmerenje kroz obuku plivanja, kako bi se učenici svesno angažovali na časovima, mobilišući maksimalnu pažnju i zalaganje. Uz pravilan metodski postupak početnik će lakše da savlada strah od vode, a samo usvajanje vežbi i vežbanja u vodi biće ubrzani.
  2. Princip očiglednosti. U procesu obučavanja i usavršavanja plivanja princip Učigiednosti ima značajnu ulogu. Ovaj princip se zasniva na angažovanju čula i osećaja. U tome posebnu ulogu imaju čulo vida i čulo sluha, kao i kinestetički osećaj. U afirmaciji ovog principa, nastavnik plivanja treba da koristi jedan od metoda demonstracije vežbi i celine. Demonstracija se potkrepljuje neophodnim objašnjenjem. Duža i podrobnija objašnjenja su karakteristična za stariji uzrast, dok sa decom predškolskog uzrasta treba biti veoma koncizan i ilustrativan. Ovim se neposredno utiče na stvaranje jasne, precizne slike, predstave o pokretu koji treba izvesti. Svaki demonstrirani sadržaj zahteva pažnju, naglasak na suštini pokreta, a ne na njenim detaljima, te mora biti i prikazan u skladu sa uzrastom, jer samo na dobrom i očiglednom primeru može se temeljiti usvajanje pravilne vežbe. Pored prikaza u vodi, veoma često se demonstracija izvodi i na suvom. Značajno je da prikaz prethodi svakom vežbanju novih programskih sadržaja.
  3. Princip postupnosti i sistematičnosti. Ovaj princip izaziva ponavljanje vežbi u kojima se novo nastavno gradivo, a i svaka pojedinačna vežba, izvode unapred utvrđenim redosledom. U obuci plivanja, upravo zbog složenih pokreta i kretanja koji predstavljaju jednu plivačku veštinu, primena ovog principa je od izuzetnog značaja. Pored obučavanja i usavršavanja veStine plivanja princip postupnosti je izražefi kroz tri pravila:
  • od poznatog ka nepoznatom – uspešno savladavanje nove kretne navike umnogome zavisi od dobro usvojenog, po karakteru, sličnog pokreta, ali u lakšoj formi. Na primer, obuci delfina pristupa se nakon savladavanja tehnike kraula, s obzirom da su pokreti ruku, a delimično i pokreti nogu, veoma slični u ovim tehnikama. Savladavanje tih pokreta u tehnici delfin će na taj način biti lakši;
  • od lakšeg ka težem – svakoj narednoj treba da prethodi koordinacijski lakša vežba. Tako se, u obuci tehnike kraul, prvo povezuje rad nogu i ruku, a tek onda dodaju i vežbe disanja kao sadržaj koji dodatno otežava koordinaciju plivanja ovom tehnikom;
  1. Princip individualnosti u radu. U procesu obuke plivanja neophodno je poštovati neke preduslove. Drugim rečima, mora se imati na umu da je svaki pojedinac subjekt procesa obuke plivanja i da on na individualan način odgovara zahtevima procesa učenja. Poštovanje individualnosti svakog polaznika je veoma značajan metodički princip. Otuda se u obuci plivanja dosta pažnje mora posvetiti svakom pojedincu i njegovim individualnim karakteristikama. Razlog više je i činjenica daje plivanje aktivnost koja se odvija u vodenoj sredini, koja je za mnoge velika nepoznanica i izvor straha, ali i radoznalosti. Kako pokazuju iskustva brojnih plivačkih stručnjaka strah je najčešći uzrok problema u obuci , stoga se kao moguća i logična posledica nameće potreba primene individualnog oblika rada u ovom periodu obuke, tokom kojeg se polaznik oseća sigurno, što doprinosi mnogo bržem eliminisanju straha.
  2. Princip ekonomičnosti. Izbor adekvatnih vežbi je jedna od ključnih  determinanti uspešnosti obuke plivanja. Zadavanje efikasnijih pokreta u vodi dovodi do skraćivanja procesa obučavanja stvaranjem realne predstave o plivanju i sricanja osećaja vode . Primera radi, nepotrebno je dugo se zadržavati na statičnim vežbama navikavanja na vodu, već neplivače što pre osposobiti da pristupe vežbama u kretanju, kao što su koračanja, poskoci, skokovi, tračanja, zaroni. Izborom adekvatnih vežbi značajno se racionalizuje vreme, efikasnija je realizacije programa, učenik uživa u napredovanju, obuka postaje interesantna, odnosno – pedagoški rad nastavnika je efikasniji i racionalniji.

ZAKON EFRKTA upućuje na efekat vežhanja osnovni izvor motivisanosti plivača za dalje vežbanje. Plivač će efekte pozitivnog karaktera želeti da ponovi, a efekte negativnog karaktera da zaboravi. Pri tome treba imati na umu da u procesu učenja sam komunikacijski odnos na relaciji instruktor – neplivač može biti izvor pozitivnog ili negativnog efekta.

 

Dođite da plivate sa šampijonima, da se kroz osmeh i druženje savlada obuka plivanja.

 

Zakažite besplatno testiranje : 063 204-700

 

Povezano tema, klik ovde.