Kako da naučim da plivam?

Kako da naučim da plivam?

Organizovana obuka plivanja u okviru “Nacionalne škole plivanja” ima za cilj da polaznicima omogući da se upoznaju sa lepotama i benefitima plivalkog sporta. Osnovno plitanje koje neplivači postavljaju sebi glasi : “Kako da naučim da plivam – kako da plivam?” .

Odgovor je jednostavan zahvaljujići organizovanoj školi plivanja Srpskog plivačkog kluba. Svako dete i odrastao čovek bez obzira na motoričke i psihološke karakteristike, može naučiti da pliva.

Ciljevi škole plivanja mogu se ostvarivati na različite načine, pri čemu metodičkim organizacionim oblicima rada pripada značajno mesto.

Razlog za ovu tvrdnju je i taj što krajnji rezultat rađa u nastavi plivanja ne zavisi samo od mesta izvođenja škole plivanja, uslova rada i si. ali i od sposobnosti nastavnika da metodičke organizacijske oblike rada koristi na najbolji mogući način, shodno mogućnostima organizacije škole plivanja, ciljevima i zadacima i antropološkim karakteristikama učenika.

Kako da naučim da plivam?
Kako da naučim da plivam?

Kada je u pitanju podela metodičkih organizacionih oblika rada, opredelili smo se za standardnu podelu na frontalni, grupni i individualni.

U školi plivanja ovakva podela nema statički karakter, već je reč o eliminisanju strogih granica između navedenih oblika rada koji u jednom dinamičkom procesu omogućavaju nastavniku korišćenje jednostavnijih oblika rada, što stvara dobre uslove za prelazak na složenije, koji se međusobno prožimaju u granicama stručno-metodskih sposobnosti nastavnika.

Nastavnik svoj rad ne obogaćuje samo novim škol vežbama i u izmenjenim uslovima (na suvom, u vodi u mestu, u kretanju, bez i sa pomagalima itd.), nego i primenom različitih metodičkih organizacionih oblika rada, pomoću kojih će povećati kod učenika motiv za učenjem ili usavršavanjem plivačkih tehnika.

Posebno važnu ulogu u procesu učenja plivanja ima primena složenijih metodičkih organizacionih oblika rada u neadekvatnim uslovima (mesto učenja, nedostatak pomagala, velike grupe i slično).

Za koji će se metodički organizacioni oblika rada nastavnik odlučiti u procesu pripreme za čas plivanja, zavisi od cilja i zadataka koje želi realizovati, kao i od niza drugih faktora koji pripadaju uzrasnim, polnim, odnosno, antropološkim karakteristikama učenika, kao i od nastavnih sadržaja, mesta rada i sl.

Kako da naučim da plivam?
Kako da naučim da plivam?

 

TAG: Kako da naučim da plivam ?