Zaveslaji kod deffin plivanja

Plivanje rukama kod delfina– zaveslaj kod delfin plivanja

 

Plivanje rukama ima najveći značaj sa aspekta produkcije propulzivnih sila u tehnici delfin. Zaveslaji rukama u tehnici delfin prema FINA pravilima, moraju biti simetrični i istovremeni. Šake plivača su najveće propulzivne površine na rukama, te je njihova putanja od izuzetne važnosti. Putanja šake je slična izduženom velikom latiničnom slovu S, a u praksi često opisivana u obliku ključaomce .

Zaveslaji rukama u tehnici delfin moraju biti simetrični i istovremeni. Kretanje ruku tokom plivanja ima rotacioni karakter pri čemu se osa rotacije nalazi u zglobu ramena. Putanja šake u tehnici delfin je vrlo slična putanji šake u tehnici kraul. Ruke plivača su u dohvatu vode sa blagim pregibom u zglobu lakta. Šake su sa blago sastavljenim prstima, koji su u produžetku podlaktice.

Šake ulaze u u vodu u širini ramena, mada se u praksi zbog kostitucije, ali pre svega zbog gipkosti ramenog pojasa i kod početnika u plivanju ovom tehnikom, može sresti plivanje sa rukama koje su postavljene šire od širine ramena. Greška na početku provlaka usloviće izostanak zahvata vode, a gubitak jednog od osnovnih perioda promeniće putanju provlaka.
Zaveslaj rukama u tehnici delfin čine aktivni i pripremni period. Trajanje ova dva perioda zaveslaja je raspoređeno i zavisi od tempa plivanja. Propulzivnu fazu zaveslaja čini provlak tokom koga se ruka plivača rtalazi pod vodom. Provlak opisuju četiri perioda: 1. zahvat, (2) vučenje (3) guranje i (4) priprema. Pripremni deo zaveslaia čini, kretanje ruku kroz vazduh, nakon izlaska iz vode, pošle guranja i kratanja ruke prema periodu zahvata vodenih čestica.

delfin zaveslaj
Zaveslaj kod delfin plivanja

Propulzivna faza zaveslaja

Period zahvata vode
Ruke plivača u vodu ulaze šakama, dlanom okrenutim na dole i u stranu, istovremeno, malo povijene u laktu sa šakama u produžetku podlaktice . Položaj šake može biti različit od opruženog u produžetku podlaktice do položaja pod nekim uglom u odnosu na podlkticu u horizontalnoj ili sagitalnoj ravni, što predstavlja stil plivanja pojedinih plivača. Prsti šake su blago sastavljeni. Ulazak šake u vodu je pod malim uglom sa težnjom ublažavanja sudara šake i vodene površine, kako ne bi došlo do uvećanja otpora talasa, umanjenja brzine plivanja. Po ulasku, šaka se u periodu zahvata kreće u stranu, potom prema nazad, te na unutra. Opisano kretanje sistema šaka-podlaktica se odvija dok su nadlaktice blokirane.

Period guranja vode

U ovoj fazi ruke plivača su u ravni sa ramenima plivača, normalne su na liniju tela plivača sa dlanom okrenutim ka nazad. Sistem šaka-podlaktica su na 90° u odnosu na nadlakticu. Kretanja šake se nastavlja suprotno u odnosu na smer plivanja, kroz sagitalnu ravan. Tokom guranja povećava se ugao između sistema šaka-podlaktica u odnosu na nadlakticu. Ruke nastavljaju svoje kretanje i dolaze do perioda provlaka koji ima najveći uticaj na brzinu plivanja i njime se održava kontinuitet kretanja tela plivača. Ruke plivača su skroz opružene u laktovima, dlan je okrenut prema gore, gurajući vodu iza sebe, nastojeći da napusti vodu. U momentu izlaska iz vode, palac šake mora proći neposredno uz telo plivača da bi provlak bio dovolno dug i da bi se oržalo kretanje telaprema napred. Ovaj period zaveslaja karakteriše ubrzanje kretanja šake prilikom odgurivanja od zahvaćenih vodenih čestica.

TAG: zaveslaj kod delfin plivanja

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, delfin plivanje.