Usavršavanje plivanja kod dece- predškolski uzrast

Usavršavanje plivanja

Proces razvoja plivača, od nivoa početništva pa do nivoa vrhunskog plivanja, traje u zavisnosti od mnogih okolnosti 7 -12godina. Obično se u praksi taj proces deli u više faza i svaka faza razvoja ima svoje zadatke koji su usklađeni sa uzrastom, polom, kvalitetnim nivoom, uslovima za razvoj i si. Tako, prva faza razvoja ima zadatak da deca steknu osnovno znanje o plivanju, tj. da nauče da se održavaju na vodi, da nauče da se kreću u novoj sredini, da nauče plivati. Taj proces obično traje od nekoliko nedelja pa sve do jedne godine, u zavisnosti od ušlo va i metoda rada, od uzrasta dece, stručnog rada itd.

Od prvobitnog pokretačkog motiva (naučiti- plivati) stvara se najčešće jedan novi motiv: želja da se bolje nauči plivati, da se ovlada plivačkim tehnikama, želja za sportskom afirmacijom, za sportskim rezultatima itd. To je faza razvoja u kojoj se obučava tehnika sportskog plivanja, kada deca treba da usvoje sve plivačke tehnike, da se kod njih stvaraju određene navike, op-redeljuju za »svoju« disciplinu, počinju da traže i da pronalaze sebe.

U toj fazi razvoja potreban je jedan novi oblik i novi sadržaj rada. Ona je najdragocenija ne samo u razvoju mladog plivača nego je najdragocenija u razvoju plivačkog sporta, pa se iz tih razloga ovoj fazi mora pokloniti najveća pažnja. Ta faza razvoja stvara i okuplja one plivače koji čine tzv. kvalitetnu masovnu bazu plivačkog sporta i što će ta baza biti šira, što će se u okviru nje bolje i stručnije organizovati rad, utoliko će plivanje i plivački sport biti kvalitetniji. Ova faza razvoja obično traje od 2 — 4 godine.

usavršavanje plivanja
usavršavanje plivanja
 Usavršavanje plivanja 

OBLICI I SADRŽAJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Ove dve faze u kojima se rešavaju pitanja kako osnovne obuke, tako i neophodne kvalitetne nadgradnje, čine osnovu ne samo plivačkog sporta nego i plivanja uopšte. Za ove dve faze razvoja se vezuje pitanje masovnosti, odnosno pitanje jedne kvalitetne masovne baze iz koje u doglednije vreme može iz-nići i kvalitetniji plivački sport. Iz tih razloga se ovim fazama razvoja u većini zemalja posvećuje posebna pažnja.

Obično se zadaci koji proističu iz tih faza razvoja obuhvataju putem nekoliko razvojnih programa, od kojih svaki na svoj način, odvojeno rešava pojedina pitanja koja su vezana za od ređeni razvojni period. Međutim, iako su ovi programi različiti i različito rešavaju pojedine zadatke, ipak su oni međusobno logički povezani i zajedno utiru put od obuke pa sve do savre-mene tehnike plivanja. Tako:

— program A (nazovimo ga za sada tako) obuhvata pitanje obuke neplivača;

— program B predstavlja izvesnu nadgradnju na program A, odnosno rešava pitanja usvajanja jedne određene tehnike plivanja (po sopstvenom izvoru kandidata);

— program C predviđa dalje usavršavanje u oblasti plivanja, odnosno rešava kompletnu pripremljenost plivača (usvajanje svih tehnika plivanja;

— program D predstavlja logičan nastavak programa C, tako da oba ova programa obuhvataju ono gradivo koje spada u domen pionirskih plivačkih sportskih škola. Ovaj program pored daljeg usavršavanja svih plivačkih tehnika trerita u određenoj meri i trenažni rad.

Na taj način, kroz ova četiri programa obezbeđuje se odgovarajući kontinuitet razvoja plivanja, tako da koncepcija razvoja akcije »Naučimo da plivamo« može dati kompletno rešenje, kako po pitanju daljeg obuhvatanja i usavršavanja polaznika osnovne obuke iz oblasti plivanja, tako i po pitanju njihovog sistematskog i planskog uključivanja u plivački sport.

OSNOVNI ZADACI PROGRAMA »A«

Opšti zadaci(usavršavanje plivanja):: kroz ovaj program se ostvaruje obuka neplivača i to putem usvajanja onih osnovnih elementa tehnike plivanja na kojima se zasniva savremeno plivanje.

Perspektivna uzrast: deca starosti 6—7 godina. Međutim, to ne isključuje mogućnost obuhvatanja mlađih a ni starijih neplivača niti isključuje mogućnost njihovog uključivanja u višegodišnji proces usavršavanja.

Trajanje: ova faza razvoja nije vezana za vreme i može da traje od nekoliko, nedelja pa do jednog polugodišta (eventualno i jedne školse godine) u zavisnosti od uslova i učestalosti rada kao i od nivoa usvojenosti znanja.

Metode rada: praksa je pokazala da je najcelishodnije ovaj program sprovoditi paralelnom metodom obučavanja, odnosno usvajanjem, po jednom odgovarajućem redosledu, elemenata svih tehnika plivanja. Međutim, nije isključena i mogućnost jednosmemog, sukcesivnog rada, usvajanja samo jedne tehnike plivanja, naravno na bazi redosleda upražnjavanja onih metodskih jedinica koje daju odgovarajuću podlogu za uključivanje i u ostale faze razvoja.

Plan rada: u našem primeru osnoyni zadaci su raspodeljeni na vremenski period koji obuhvata dvadeset nastavnih časova, međutim, mogu biti sažeti ili prošireni u vremenskm kraće ili duže okvire, u zavisnosti od uzrasta kandidata i od raznolikosti uslova rada.
PLAN 20 CASOVNE OBUKE NEPLIVACA

Kriterij um znanja: u okviru ovoga programa neplivači treba da usvoje znanje plivanja. U savremenom procesu obučavanja neplivača nije primarna sportska tehnika plivanja. Ako pođemo od osnovnog zadatka da neplivač ovlada vodom, onda nije bitno da li će se on kretati rukama prsno, a nogama kraul, obe-ma rukama zajedno ili naizmenično, u bočnom, leđnom ili prsnom položaju. Svoje znanje plivanja kandidati dokazuju pre-plivavanjem 50 metarske deonice.

 OSNOVNI ZADACI PROGRAMA »B«

Opšti zadaci(usavršavanje plivanja): ovaj program predstavlja izvesnu nadgradnju na program A, jer u okviru ovoga programa plivač — početnik može usavršiti jednu sportsku tehniku plivanja (po sopstvenom izboru). Planirana uzrast: deca starosti 7—8 godina.

Trajanje: nastava u okviru programa B traje 50 nastavnih časova odnosno obuhvata jedno ćelo polugodište sa nastavom od tri časa nedeljno.

Metode rada: pošto se u okviru ovog programa savlađuje i usavršava samo jedna plivačka tehnika to i metod rada mora biti prilagođen tom zadatku (analitičko-progresivni metod) što znači da se svaki elemenat, odnosno svaka metodska jedinica posebno uvežbava i dograđuje na prethodno usvojenu metodsku jedinicu.

Plan rada: predstavljen je jednom šemom koja obuhvata sve postavljene zadatke sa odgovarajućim brojem nastavnih časova i odgovarajućim redosledom rešavanja zadataka u tom delu razvojnog puta.

Kriterijum znanja: u okviru ovoga programa plivači moraju prikazati usvojenu tehniku plivanja, plivajući 100 metara tom tehnikom (sa osiguravajućim startom i okretima). Ocenju-je se nivo tehničke pripremljenosti u izabranoj tehnici plivanja.

 OSNOVNI ZADACI PROGRAMA »C«

Opšti zadaci(usavršavanje plivanja): ovaj program predviđa dalje usavršavanje u oblasti plivanja i namenjen je deci (i odraslima) koji ..se žele baviti plivanjem, odnosno koji žele da usavrše svoje znanje j plivanja. U okviru ovog programa obučavaju se i uvežbavaju sve četiri plivačke tehnike.

Trajanje: nastava u okviru ovoga programa traje 120 na- j stavnih časova, odnosno obuhvata ćelu školsku godinu sa po 3 časa nedeljno.

Metode rada: pošto se radom obuhvataju sve četiri plivačke tehnike (od kojih je jedna već poznata) to se i metod rada mora prilagoditi zahtevima, da se na osnovu usvojenih pokreta i koordinacija, grade novi pokreti. Iz tih razloga najprikladniji je ponovo paralelni metod obučavanja i usavršavanja tehničkog znanja plivača. Međutim, kako neke tehnike imaju sličnosti sa drugim tehnikama a neke nemaju, to je i kod korišćenja paralelnog metoda rada potrebno ustaliti neki redosled prelaženja nastavnog gradiva. Savremena tehnika prsnog plivanja spada u red težih tehnika, jer nema skoro ništa zajedničkog sa ostalim plivačkim tehnikama niti sa svakodnevnim prirodnim pokretima. Isto tako i rad ruku u leđnom kraulu, zbog položaja tela i zbog načina provlaka kroz vodu spada u red komplikovanijih pokreta, pa se njihovom obučavanju i uvežbavanju mora pristupiti nešto kasnije, nakon usvajanja jednog većeg fonda kretnih navika.

Plan rada predstavljen je rasporedom zadataka po odgovarajućim tehnikama plivanja u kome je dat i odgovarajući prostor za uvežbavanje i usavršavanje ovih tehnika. Kriterijum znanja u okviru ovoga programa plivači moraju ovladati svim tehnikama plivanja, što dokazuju plivanjem ovih tehnika na 100 metarskih deonica. Ocenjuje se nivo tehničkog znanja posebno za svaku plivačku tehniku.

usavršavanje plivanja
usavršavanje plivanja

 OSNOVNI ZADACI PROGRAMA »D

Opšti zadaci(usavršavanje plivanja): u okviru ovoga programa koji je logički nastavak programa C plivači treba da usavrše sve tehnike plivanja, a pored toga da steknu i odgovarajuću kondiciju.

Trajanje: nastava u okviru ovoga programa traje 160 nastavnih časova odnosno obuhvata ćelu jednu školsku godinu sa po 4 nastavna časa nedeljno.

Metod rada: pored metoda rada pomoću kojih se uvežbava i usavršava tehnika plivanja u ovoj fazi razvoja koriste se i razne trenažne metode.

Plan rada predstavljen je rasporedom zadataka po odgovarajućim tehnikama plivanja i sa odgovarajućim prostorom za usavršavanje ovih tehnika.

Kriterij um znanja: u okviru ovog programa plivači moraju toliko ovladati tehnikom plivanja, da to mogu izraziti i putem plivanja u odgovarajućoj brzini Pliva se 200 metara mešovito, na vreme i to uz postizavanje jednog minimuma izraženog u visini od 100 bodova, po važećim tablicama FINA.

Tag: usavršavanje plivanja

 

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, klik ovde.