Zaveslaj kod kraul tehnike

Zaveslaj kod kraul tehnike

Ruke su osnovni generator kretanja u plivanju. One produkuju vise od 85% ukupne brzine u plivanju tehnikom kraul. Ruke ostvaruju veći stepen propulzije. Odnos snage zaveslaja rukama i udaraca nogama je 13 što znači da je zaveslaj rukama 13 puta jači od udaraca nogama.

Plivanje rukama se vrši neprekidno naizmeničnim pokreti na jedne i druge ruke plivača. Izveden zaveslaj jednom rukom, pa u kontinuitetu izveden zaveslaj drugom – rukom u terminologiji plivanja naziva se ciklusom zaveslaja. Ruke plivača su izvor propulzivne površine, (šake i đelovi podlaktice). Kretanje ruke tokom plivanja ima rotacioni karakter, pri čemu se osa rotacije nalazi u zglobu ramena. Kružno kretanje ruke nije moguće zbog konsriricije zglobnih površina u zglobu ramena. Provlak koji bi prouzrokovao čisto kružno kretanje ne bi bio efikasan, već postoje modifikacije kružnog kretanja.

Trajektorija šake tokom provlaka opisuje krivolinijsku putanju, koja podseća na veliko latinično slovo S (putanja ima ovaj oblik, ako se posmatra u horizontalnoj ravni). Prilikom provlaka šake se kreću kroz sve tri ravni.

Zaveslaj kod kraul tehnike sastoji se od propulzivnog i nepropulzivnog delà zaveslaja. Trajanje propulzivnog delà zaveslaja zavisi od tempa i ritma plivanja.

 

Zaveslaj kod kraul tehnike
Zaveslaj kod kraul tehnike

Period zahvata vode(zaveslaj kod kraul tehnike)

Ulaskom šake u vodu i kretanjem ruke neposredno ispod površine vode, počinje provlak i period zahvata vode (slika 17). U tom periodu lice plivača se nalazi u vodi, a telo plivača je opruženo. Ruka kojom se počinje provlak je sa blago izdignutim laktom i Šakom koja je pod malim uglom u odnosu na površinu vode, spremnom za ulazak u vodu. Nakon ulaska šaka se kreće ka napolje, a potom na unutra stvarajući oblik kojim se „zahvataju“ čestice vode. Šaka je propulzivna površina i ona „vodi“ zaveslaj. U ovom periodu nadlaktica je mirna, a sistem šaka-podlaktica se kreće od napolje ka unutra i delimično prema dole, kada prelaze u sledeći period kretanja. Kretanje šake u ovoj fazi vrši se u sagitalnoj i horizontalnoj ravni.

Period vučenja vode

Telo plivača je blago rotirano na stranu ruke kojom se vrši provlak. Glava plivača se nalazi u produžetku kičmenog stuba i tako se održava glisirajući položaj. Ruka u provlaku u ovom periodu savijena je u zglobu lakta, dok je sistem šaka-podlaktica u jednoj liniji. Šaka i podlaktica se kreću medijalno u pravcu zamišljene srednje linije tela potiskujući „zahvaćene“ čestice vode na dole, unazad i ispod sebe. Sistem šaka- podlaktica se kreće ispod trupa, dobij a na dubini, tako da su u jednom momentu prsti Šake orijentisani na unutra a ceo sistem je paralelan sa površinom vode. Dubina je optimalna i zavisi od stila plivanja, ali i parametara kao što je snaga plivača ili disciplina u kojoj se takmiči. Tokom kretanja šake ka srednjoj liniji tela, potrebno je paziti da šaka ne prelazi pomenutu liniju, mada ima slučajeva u kojima se to dešava i kada se ovo može karakterisati stilom plivanja. Daljim kretanjem ispod površine tela, šaka i podlaktica prestižu nadlakticu, vodeći provlak kroz period sabijanja. Šaka se kreće prema zglobu kuka potiskujući vodu ka stopalima, šaka i podlaktica se oslanjaju na zahvaćenu vodenu masu i o nju se odguruju. Ovo je period u toku koga se generiše najveća propulzivna sila.

Period guranja vode

Šaka potiskuje vodene čestice koje je „zahvatila“ i otiskuje se od njih prolazeći blizu tela plivača, sa težnjom da izađe iz vode. Prolazak šake pored tela plivača je bitan, jer se na taj način kumulisana propulzivna sila prenosi na pravolinijsko kretanje tela, a ne na pomeranje tela u stranu, što bi se desilo ukoliko bi šaka prolazila dalje od tela plivača. Na kraju ovog perioda provlaka, ruka plivača je skoro opružena u laktu, a telo plivača se blago rotira na stranu druge ruke koja je u pro vlaku, čime se stvaraju ušlo vi za izlazak ruke iz vode. Prilikom izlaska ruke iz vode, lakat je prvi koji izlazi napolje, stvarajući prostor olakšan za izlazak mehanizma podlaktice i šake. Ovim periodom se završava propulzivna faza zaveslaja (provlak) i ruka prelazi u pripremnu fazu.

Pripremna faza zaveslaja

Ovu fazu zaveslaja kod kraul tehnike čini kretanje ruke kroz vazduh, a nakon izlaska iz vode (slika 20). Telo plivača je opruženo, blago rotirano na stranu ruke koja je u provlaku. Glava plivača je rotirana na stranu ruke u pripremi, lice je van vode, sledi udah. Ruka plivača je blago savijena u zglobu lakta i izdignuta je toliko da sistem šaka-podlaktica može preći iznad bez dodirivanja vodene površine. Kretanje ruke u ovoj fazi je krivolinijsko, pri čemu su šaka-podlaktica ispod zgloba lakta, prestižu ga, ruka plivača se opruža i sprema za novi zaveslaj.

Zakažite besplatno testiranje :

Tel: 063/204-700

Povezana tema, obuka plivanja.