Škola plivanja Vračar

Škola plivanja Vračar, Beograd

 

Program škole sportskog plivanja

 

Zadaci (Škola plivanja Vračar):

Kompleks nastavnih sadržaja prirodnih oblika kretanja u vodi;

Kompleks vežbi oblikovanja imitacija rada nogama i ruka­ma u plivačkim tehnikama;

 • Skokovi na noge;

Zauzimanje horizontalnog položaja, klizanje i disanje;

 • Rad nogama kraul i leđno;

– Rad rukama kraul i leđno;

 

Uvodni deo časa (trajanje 3 minuta)

 1. Hodanje i trčanje sa zadacima u vodi dubokoj do kolena.
 2. Hodanje sa visokim podizanjem kolena (rukama uhvatiti potkolenicu).
 3. U laganom trčanju jednonožnim odrazom skok uvis, uzručiti, doskočiti u čučanj, hodanje u čučnju, uspravljanje. Sve ponoviti nekoliko puta.
 4. U laganom trčanju visoko prednožiti desnom-levom.
 • U laganom trčanju zanožiti desnom-levom.
 • Trčanje četvoronožno.
 • Dečji poskok.

Pripremni deo časa (trajanje 8 minuta)

Kompleks vežbi oblikovanja u plitkoj vodi.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

 • Skokovi na noge:
 1. Pojedinačni skokovi sa ivice bazena iz mesta.
 2. Grupni skokovi sa ivice bazena iz
 3. Pojedinačni skokovi sa ivice bazena iz zaleta.
 4. Šaljivi skokovi iz zaleta (ko će napraviti veće talase).
 • Zauzimanje horizontalnog položaja, klizanje, disanje.
 1. Ponoviti vežbe plutanja.
 2. Promena položaja plutanja i zauzimanja horizontalnog položaja:
 • zgrčeno-vertikalno,
 • zgrčeno-vertikalno-horizontalno (grudi, leđa).

Ove vežbe raditi u parovima. Insistirati na zadržavanju položaja što duže. Disati.

 1. Ponoviti klizanje na grudima i leđima sa disanjem – podizanje i spuštanje glave u vodu.
 2. Kada prestane klizanje učenik zauzima plutajući horizontalni položaj tela u kojem je klizao, a potom se okreče na suprotnu stranu, zauzme horizontalni plutajući položaj, zatim vertikalni i vrati se na poziciju za novo odgurivanje. U svim vežbama plutanja i klizanja menjati položaje ruku od priručenja do uzručenja (ili jedna u uzručenju, druga u priručenju). Dužinu klizanja povećavati guranjem partnera.
 • Rad nogama u mestu i kretanju:

Ponoviti učene vežbe.

 • U vertikalnom plutajućem položaju sa rukama ispred tela u položaju predručenja van, raditi pokrete nogama kao u prsnom (leđnom) kraulu. Rukama se rade lagani pokreti koji pomažu održavanje tela u (na) vodi. Ovu vežbu raditi u parovima.
 • Odrazom o zid bazena i nakon klizanja (u hidrodinamičnom položaju), bez disanja plivati nekoliko metara nogama kraul.
 • Ista vežba samo menjati položaj tela (grudi, leđa), glave (nisko-visoko) i ruku (uzručenje-predručenje).
 • Ista vežba sa disanjem.
 • Ista vežba sa daskom u rukama.
 • Ronjenje plivajući nogama kraul tehnikom (grudi, leđa), je­dnom rukom uzručiti drugom priručiti itd.
 • Rad rukama u mestu:

Na suvom:

 1. Početni stav raskoračni, vodoravni pretklon, desnom rukom uzručiti, levom priručiti, bočni krugovi.
 • Imitacija rada ruke kao kod kraul tehnike u fazi kretanja ruke kroz vodu (propulzivni deo zaveslaja) i kretanje ruke kroz vazduh (retropulzivna faza zaveslaja). Poseban akcenat staviti na “visoki lakat”.
 • Istu vežbu raditi u parovima. Partner ima zadatak da koriguje pokrete, a kasnije i da daje otpor u vršenju pokreta.
 • Istu vežbu raditi u ležanju na grudima na švedskoj klupi. Obratiti pažnju da učenici rade “S” zaveslaj u „punoj tehnici”.

U vodi:

 1. Iz ležećeg položaja na grudima na ivici bazena, glavom ka bazenu, rukama u uzručenju, grudima i glavom nad vodom, uz pomoć partnera koji pridržava noge i vrši korekciju pokreta, raditi u vodi naizmenične zaveslaje jednom pa drugom rukom.

Partner sedi raznožno na ivicu bazena nogama u bazenu i drži suvežbača u bazenu za stopala, a on je zauzeo

 

horizontalni položaj grudima na vodi sa rukama u uzručenju i radi pokrete zaveslaja jednom pa drugom rukom (“ruka ruku čeka”). Disanje se obavlja podizanjem glave iz vode. Izdah je u vodi. Stopala se drže na dubini od oko 20cm.

B deo:

„Takmičenje kolona”. Učenici su podeljeni u dve homogene grupe i stoje u formaciji dve paralelne kolone u vodi do grudi. Učenici su u raskoračnom stavu i na rastojanju za veličinu pred- ručenih ruku. Na znak nastavnika zadnji iz kolona zarone i provu- ku se članovima svoje ekipe kroz noge i stanu na čelo kolone u raskoračnom stavu. Način kretanja kroz vodu je ograničen na po­krete rukama po dnu bazena i rad nogama kao u prsnom kraulu. Igra se završava kada svi članovi ekipe završe opisani zadatak i zauzmu stav kao na početku igre. Pobednik je ekipa koja prva završi opisani zadatak.

Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

Elementarna igra: “Ringe-ringe-raja”.

 

Zadaci:

 • Igra;

–               Kompleks vežbi oblikovanja kojima se imitiraju pokreti pli­vačkih tehnika;

 • Plutanje, zauzimanje horizontalnog položaja, klizanje, disanje.
 • Rad nogama;
 • Rad rukama;
 • Koordinacija;

Uvodni deo časa (trajanje 3 minuta)

Elementarna igra: “Glava tera rep”.

Pripremni deo časa (trajanje 8 minuta)

 

Škola plivanja Vračar

U kompleksu vežbi oblikovanja (na suvom) ukomponovati vežbe imitiranja pokreta u plivačkim tehnikama kraul, leđno, prsno, delfin i disanje.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

 • Plutanje, zauzimanje horizontalnog položaja, klizanje, disanje:
 • Ponoviti vežbe učene na prethodnim časovima. Posebnu paž­nju obratiti na koordinaciju svih kretanja. Vežbe raditi indivi­dualno, u parovima i četvorkama. Vežbe organizovati ka© ig- ru i takmičenje. Sve vežbe raditi iz različitih položaja. Gvek tražiti od učenika “Ko će lepše, bolje, pravilnije, duže’F.
 • Rad nogama:
 1. Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

Napomena: Osnovni zadatak ovih vežbi je:

 1. Naučiti učenike da pravilno rade nogama u prsnom i leđnom kraulu.
 2. Usvajanje osnovnih struktura pokreta nogama.
 3. Zauzimanje horizontalnog položaja i stvaranje oseeaja hidrodinamičnosti.
 4. Povezivanje pokreta nogama u hidrodinamičnom po­ložaju tela sa disanjem.

Sve vežbe organizovati tako da učenici shvate i prihvate neizo­stavnu potrebu pomaganja, asistiranja, uočavanja i otklanjanja gre­šaka. Razvijati među učenicima “zdrave” komentare o realizaciji pokreta i kretanja, stimulisati umerene “šaljive” tonove i, posebno, brigu, samosigumost i opštu sigurnost.

U ovim vežbama je neophodno stalno ukazivanje (i pokazivanje iz različitih pozicija i na različite načine) na:

 1. pravilan rad i postepeno isticanje specifičnosti savi­janja nogu u svim zglobovima,
 2. brzinu rada nogama,
 3. sinhronizovan rad nogama*,
 4. amplitudu pokreta,
 5. režim disanja,
 6. položaj tela i dobru stabilnost,
 • koordinaciju rada nogama i disanje,
 • ne zahtevati preplivavanje dužih deonica, zaustavljati učenike nakon rada u ciklusu od dva udaha, kada treba da vide koliko su “preplivali”, kao i da se upoređuju sa ostalim učenicima, svaki napredak u radu pohvaljivati, a slabije rezultate otklanjati individualnim pristupom učenicima.
 1. Iz uspravnog stojećeg stava, leđima okrenuti zidu bazena, sa daskom u rukama u položaju uzručenja (voda do visine gru­di), odrazom otkliznuti i zauzeti hidrodinamički stabilan po­ložaj tela. Raditi nogama kao u prsnom kraulu. Ovu vežbu radimo bez disanja (“na dah”) i sa disanjem. Ovu vežbu ra­diti i u položaju leđnog kraula.
 2. Istu vežbu raditi:
 • bez daske sa rukama u uzručenju (bez i sa partnerom koji dobija različite zadatke vučenja ili guranja suve- žbača),
 • jedna ruka u uzručenju, druga u priručenju,
 • jedna ruka na dasci, druga u različitim pozicijama od uz­ručenja do priručenja “miruje” ili radi sitne pokrete koji omogućavaju bolju plovnost i stabilnost tela na vodi,
 • ruke u priručenju,
 • ruke na leđima.
 1. Iste vežbe raditi u leđnom položaju i sa daskom u različitim pozicijama od uzručenja do priručenja. Deonice “preplivavanja” određivati na osnovu individualnog nivoa znanja i sposobnosti učenika.
 2. Iste vežbe – bez daske – raditi roneći na grudima, leđima, i bočnim stranama
 3. Iste vežbe raditi sa perajama.

Napomena: Uočavanje grešaka, a one su u ovoj fazi obuke ne­minovnost, identifikacija uzroka i mogućih posledica su sastavni deo nastavnikova rada, njegovih stručnih didaktičko-metodskih spo­sobnosti. Međutim, eventualne greške moraju da uočavaju i uče­nici. Samo kada postanu svesni svojih (i tuđih) grešaka, kada uvi­de u kojoj meri pokreti odstupaju od “pravilne tehnike” u kinematičkom, prostornom, vremenskom, dinamičkom i hidrodinamičkom smi­slu, možemo ih dobro motivisati da rade na otklanjanju grešaka.

Rad rukama i disanje:

Ponoviti vežbe sa prethodnog časa.

U vodi do grudi (uspravni stav, pretklon), prvo u mestu, a zatim hodajući, raditi pokrete rukama kao u prsnom kraulu, glava je iznad vode.

Istu vežbu raditi sa disanjem. Disanje obavljati pokretima glave gore-dole.

Iste vežbe raditi (u mestu, pa u hodanju) sa disanjem koje se obavlja okretanjem glave levo i desno.

Uz pomoč partnera, nakon zauzetog horizontalnog položaja na vodi, raditi zaveslaj jednom rukom, zatim drugom ru­kom, disanje na stranu.

Iste vežbe sa daskom.

B deo:

Elementarna igra: “Borba jahača”. Učenici su podeljeni po parovima I i raspoređeni slobodno u vodi do grudi. Jedan drugome zajašu na leđa

(“na krkače”). Parovi, u međusobnoj borbi pokušavaju da jedni dmge obore. Pobeđuje par koji ne bude oboren. Par koji je pobedio zadaje ostalim parovima načine skokova u vodu. Nastavnik ocenjuje.

-Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

I Ko će duže i lepše, u plutajućem, horizontalnom položaju na le- I dima menjati i zadržavati položaje i pokrete koje zadaje nastavnik. ■ Pokreti rukama su: priruči, uzruči, zaruči, odruči, krugovi, sve jednom I i obema rukama. Pokreti nogama su: prednoži, zanoži, odnoži.

 

■ Zadaci:

– Igra;

– Kompleks vežbi oblikovanja kojima se imitiraju pokreti pliva- jjmčkih tehnika nogama i rukama;

 

 • Klizanje;
 • Rad nogama i disanje;
 • Rad rukama i disanje;
 • Koordinacija;

IIP* Skokovi.

Uvodni deo časa (trajanje 3 minuta)

Trčanje sa zadacima u vodi dubine do sredine natkolenica. Uče­nici su podeljeni na dve grupe koje u formaciji vrsta stoje okrenuti leđima ka bočnim zidovima bazena, na rastojanju od širine laktova. Učenici se kreću do zamišljene sredine bazena, koju “obeleži” na­stavnik svojim mestom stajanja. Zadaci:

 1. Hodanje sa visokim podizanjem kolena.
 2. Ista vežba u trčanju.
 3. Hodanje pomažući se rukama.
 4. Ista vežba u trčanju.
 5. Trčanje jednonožnim, a zatim sunožnim poskocima. Na sredini bazena, svog “protivnika” (učenik iz druge vrste) oboriti u vodu vučenjem ili guranjem – hvatom samo za šake.

Pripremni deo časa (trajanje 8 minuta)

Kompleks vežbi oblikovanja u vodi do visine kolena. Raditi ve- žbe oblikovanja u kojima su elementi plivačkih tehnika.

Glavni deo časa (trajanje 30 minuta)

 • Klizanje:
 1. Ponoviti vežbe za uspostavljanje klizanja, a sa klizanjem raditi vežbe disanja. Klizati nakon:
 2. “pada” u vodu iz vode,
 3. odrazom iz vode sa dna ili zida bazena, od partnera, itd.,
 4. u fazi klizanja menjati položaje tela, glave i udova.

[1] Rad nogama i disanje(Škola plivanja Vračar):

 • Ponoviti vežbe za rad nogama u prsnom i leđnom kraulu sa disanjem.

 

Škola plivanja Vračar
Škola plivanja Vračar

 Rad rukama i disanje:

 • Ponoviti vežbe za rad rukama u prsnom kraulu i disanju.
 • Iz ležećeg položaja na leđima paralelno sa ivicom bazena i ramenom i rukom iznad vode (desno rame i ruka, a zatim okret, pa levo rame i ruka) raditi pokret rukom kao u le-đnom kraulu.
 • U vodi do grudi raditi jednom pa drugom rukom pokrete kao u leđnom kraulu.
 • Istu vežbu raditi naizmeničnim pokretima ruku, zadržavajući stalni ugaoni odnos koji zaklapaju ruke (180°).
 • Kao vežba za prsni kraul 9. čas (vežba 2).
 • Vežba se radi u parovima u vodi do pojasa. Plivač zauzima horizontalni položaj na leđima sa rukama u uzručenju. Par­tner ga hvata za stopala, a ovaj radi zaveslaj jednom, potom i drugom rukom. Vežba se izvodi u mestu.
 • Ista vežba samo se radi obema rukama. Vežba se izvodi u mestu. Partner pomaže i otklanja greške.
 • Isto kao prethodne dve vežbe, samo u kretanju.

Završni deo časa (trajanje 4 minuta)

Elementarna igra: “Ribari i ribice”. Učenici su podeljeni u dve homogene grupe. Jedna grupa napravi krug hvatajući se za ruke (“ribareva mreža”), a druga (“ribice”) je slobodno raspoređena unu­tar „mreže”. Kada nastavnik glasno kaže “ribice iz mreže”, “ribice” nastoje da što brže izađu iz “mreže” tako što će zaroniti i provući se, isključivo ispod ruku “ribara”. Kada sve “ribice” izađu iz “mre­že”, grupe menjaju uloge. Nastavnik merenjem vremena završetka zadatka jedne i druge grupe proglašava pobednika.

 

TAG: Škola plivanja Vračar